Logo

Hello NEw

लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? प्रतिवेदनमा के–कस्ता विषयलाई समावेश गरिन्छ ?प्रश्न : लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? प्रतिवेदनमा के–कस्ता विषयहरु वार्षिकलाई समावेश गरिन्छ ?

उत्तर : लोक सेवा आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरुको विवरण समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदनरपुस्तिका नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हो । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने गरिएको छ :

  • लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण,
  • सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण
  • विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण,
  • निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण
  • परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण,
  • कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने
  • सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सो विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका विवरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस्